Nagyecsed Város Polgármestere

74/2020. (V.18.)

h a t á r o z a t a

A “Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázati felhívásról

A Polgármester

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy dönt, hogy pályázatot hirdet a Nagyecsed Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő “Nagyecsedi Városüzemeltetési” Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásra 2025. június 30-ig szóló határozott időre az alábbiak szerint:

 1. A társaság székhelye: 4355 Nagyecsed, Rózsás u. 65.
 2. Az ügyvezető feladatai, különösen:
  • A társaság Alapító okiratában, a hatályos jogszabályokban, valamint a társaság és az önkormányzat között lévő megállapodásokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését.
  • A társaság képviselete harmadik személlyel szemben, ill. bíróság és más hatóság előtt.
  • A társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
 3. Az ügyvezető jogállása: A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján a jogi személyek vezetőire vonatkozó szabályok irányadók. Az ügyvezető igazgató munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályai irányadóak.
 4. A munkakör betöltésének feltételei:
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • legalább főiskolán műszaki területen szerzett felsőfokú végzettség,
 5. Az elbírálásnál előnyt jelent:
  • szolgáltatás és/vagy termelésirányítás területén szerzett gyakorlat,
  • településüzemeltetés terén szerzett szakmai gyakorlat,
  • vezetői tapasztalat.
 6. A pályázathoz csatolni kell:
  • szakmai önéletrajz,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylésére vonatkozó postai szelvény másolata,
  • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • az elbírálásnál előnyt jelentő tényeket igazoló okiratok másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozatot tesz,
  • nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Polgári törvénykönyvben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
 7. Az álláshely betöltésének kezdő időpontja: 2020. július 1.
 8. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.
 9. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat írásban kell benyújtani Nagyecsed Város Önkormányzata címére (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.). A borítékon “Ügyvezetői igazgatói pályázat” szövegrészt kell feltüntetni.
 10. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Kovács Lajos polgármester ad. (44/545-001)
 11. A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatot Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármestere bírálja el legkésőbb 2020. június 30-ig. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 12. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagyecsed Város honlapja (www.nagyecsed.hu), valamint a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája.

Végrehajtási határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: polgármester

Kovács Lajos
polgármester

Megszakítás