A Nagyecsedi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodai dajka munkakör betöltésére határozatlan időre, teljes munkaidőben.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4355 Nagyecsed, Wesselényi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodai dajka feladatkör ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középfokú végzettség, dajka szakképzettség, magyar állampolgárság, nagykorúság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést, végzettséget igazoló okirat másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő felhasználásához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagyecsedi Óvoda címére történő megküldésével (4355 Nagyecsed, Vasút utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖHN 3202/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról az óvodavezető dönt, aki fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

Megszakítás