Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                       a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyecsedi Óvoda

óvodavezetői (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2022.augusztus16-tól 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4355 Nagyecsed, Vasút utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes, szakszerű működésének biztosítása, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás az önkormányzattal, egyéb intézményekkel, intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • legalább 4 év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbentörténő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • a Kjt. 41. (1)-(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetési program;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő elbírálását,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lajos polgármester nyújt, a 44/545-001-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Nagyecsedi Óvoda óvodavezetői pályázat” szöveget, valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1266/2022.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság előzetes véleményezését követően. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagyecsed Város Önkormányzatának honlapja
 • a Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája.

 

 

 

 

Megszakítás