A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt. Ez azt jelenti, hogy valamennyi, 2018. augusztus 31. előtt született gyermek beíratása az óvodába kötelező!

Nagyecseden az Óvodai beíratás időpontja: 2021. május 3 – 20. (hétfő-csütörtök) 8-16 óra között, helyszíne az óvoda székhelye (4355 Nagyecsed, Vasút u. 10.)

Az óvoda felvételi körzete: Nagyecsed Város közigazgatási területe.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok,

– a gyermek TAJ kártyája

Az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását is biztosítja.

Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre az ecsedovi@gmail.com email címen. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. A felvételi kérelemről az óvoda vezetője dönt, aki a döntésről írásban tájékoztatja a szülőt. Ha a szülő az óvodavezető döntésével nem ért egyet, a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nagyecsed Város Jegyzőjéhez.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Megszakítás