1. A pályázatot kiíró adatai

A szervezet neve: Nagyecsed Város Önkormányzata
A szervezet címe: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.
A kapcsolattartó neve: Dr. Bölcsik István
A kapcsolattartó telefonszáma: 06/44-545-307
A kapcsolattartó e-mail címe: jegyzo@nagyecsed.hu

2. A pályázatra kiírt munkaköri adatok

A pályázatra kiírt munkakör pontos neve: II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezető (igazgató)
A pályázatra kiírt munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: Az igazgató feladata a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár irányítása, hatékony, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A városi rendezvényekhez kapcsolódó rendezvényszervezési folyamatok teljes körű helyszíni koordinálása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolítása.

3. A kinevezés ideje

A munkaviszony időtartama: A munkaviszony határozott időre: 5 évre: 2023. december 01. napjától – 2028. november 30. napjáig szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A kinevezés időtartama:
Mettől: 2023-12-01
Meddig: 2028-11-30
Munkaidő: Teljes munkaidős
Kötetlen munkaidős?: Nem

4. A munkavégzés helye

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 4355 Nagyecsed, Vasút utca 2.

5. Illetmény

Illetmény: A munkabér havi összege a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a munkáltató és a munkavállaló megegyezésén alapul.

6. Feltételek, előnyök

A pályázat feltételei:

– a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 4. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint KER szerinti B2 szintet elérő idegen nyelv ismeret, továbbá a végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, vagy
– a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, valamint a végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, továbbá kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
– a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában az igazgatói munkakör betöltésének kezdeti időpontját követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás vagy a 4. § (2) bekezdése szerint a képzés elvégzésének kötelezettsége alóli mentesség igazolása.
– Cselekvőképes magyar állampolgár,
– Büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Előnyök a pályázat elbírálása során:

7. A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai

A pályázat kötelezően benyújtandó dokumentumai: – fényképes szakmai önéletrajz (fizetési igény megjelölésével bruttó összegben),
– az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
– az EMMI rendelet 4. §-ában meghatározott képzési kötelezettség teljesítésének igazolása vagy nyilatkozat a képzés munkaszerződés kezdő időpontjától számított két éven belül vállalására vagy a 4. § (2) bekezdése szerint a képzés elvégzésének kötelezettsége alóli mentesség igazolása,
– idegen nyelv ismeretének igazolása,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
-nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
– nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,
– nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
– nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget a pályázó megbízása esetén teljesíti.

8. A pályázat benyújtása

Határidő: 2023-10-20
Mód: A pályázat benyújtásának a módja:
Postai úton, a pályázat Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32. szám) történő megküldésével vagy elektronikus úton a jegyzo@nagyecsed.hu e-mail címen keresztül.
Kérjük a borítékon vagy az e-mailben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezető (igazgató)

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje

Határideje: 2023-11-30
Módja: A pályázókat a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. §-ában foglaltak szerinti tagokból álló Bizottság hallgatja meg. A pályázatokat Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bizottság írásbeli véleménye ismeretében bírálja el. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

10. A pályázat publikálásának időpontja

A pályázat publikálásának időpontja: 2023-09-15
Elérési helye: – www.kozmuvallas.hu internetes honlap
– Nagyecsed Város Önkormányzata hirdetőtáblája
– www.nagyecsed.hu internetes honlap

 

 

Megszakítás