A Nagyecsedi Óvoda vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére az alábbiak szerint:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4355 Nagyecsed, Wesselényi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvodapedagógus feladata a rábízott ép és saját nevelési igényű gyermekek testi-lelki gondozása, nevelés, fejlesztése, oktatása életkoruknak megfelelő szinten.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskolán szerzett óvodapedagógus képesítés, magyar állampolgárság, nagykorúság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő felhasználásához hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 7.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nagyecsedi Óvoda címére történő megküldésével (4355 Nagyecsed, Vasút utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖHN 2958-5/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázatokról az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekes Miklósné nyújt, a 44/345-396 -os telefonszámon.

Megszakítás