PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagyecsed Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a „Nagyecsed szociális városrehabilitációja” című városrehabilitációs projekt keretébenelkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására.

 1. A pályázat célja

A Nagyecsed szociális városrehabilitációja projekt célja a dél-keleti lakóterületen a Jóléti-tó és környékén megújítása és új funkciókkal való megtöltése. Az új funkciókban a város közösségi szolgáltatásokat kíván Nagyecsed lakossága számára hozzáférhetővé tenni. Ilyenek egyrészt a közösségi ház kialakítása, mely alkalmas a kézműves foglalkozások, civil rendezvények, tánc és sportórák igénybevételére és konditerem használatára is. Másrészt megújul a Jóléti-tó környéke parkosítással, utcabútorok kihelyezésével, sétánnyal a tó körül, mely alkalmas sétához, szabadidő eltöltéshez. Harmadik elemként a közösségi ház szomszédságában megépül egy több korosztályos játszópark, ahol 0-99 éves korig minden korosztály megtalálja a kedvére valót (ízelítőül: görkorcsolya- és kötélpálya, multifunkciós sportpálya, babaház, játszótér). Ezen infrastrukturális fejlesztések kiegészítésére írja ki ezen pályázatot mini projektek megvalósítására Nagyecsed város Önkormányzata. A pályázat célja, hogy a helyi civil szervezetek olyan projekteket valósítsanak meg, amelyek segítik ezen szociális városrehabilitációs projekt megvalósulását, segítik társadalmi elfogadását és kommunikációját. A mini projekteknek a 1.1.2. Megvalósítható tevékenységek pontban leírt tematikához kell illeszkedniük. A mini projektek célcsoportjai közvetlenül a dél-keleti lakóterületen élő polgárok, az új közösségi és városi funkciókat igénybevevő lakosok, a helyi civil szervezetek tagjai és a város teljes lakossága.

 

 1. A pályázók köre

Nonprofit jelleggel működő szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).

Az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

 • Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;

 • Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban vannak;

 • Társasházak, lakásszövetkezetek;

 • Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

 1. Támogatható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:

 • Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);

 • Egészséges életmóddal, kultúrával, szabadidő hasznos eltöltésévelkapcsolatos programok kommunikációja – a meglévő programok összegyűjtése, a város honlapján történő megjelenítése, szórólap készítése a programokról, lakossági terjesztése

 • Ecsedi-láp Fesztivál népszerűsítése – országos és határon átnyúló reklámkampány lebonyolítása

 • Roma karaván” hagyományőrző rendezvény – partnerkapcsolatok kiépítése, rendezvény szervezése, promóciója, rendezvény lebonyolítása

 • Kórustalálkozó szervezése – kereslet felmérése, partnerkapcsolatok építése, rendezvény szervezése, promóciója, rendezvény lebonyolítása

 • Túl az Ecsedi-lápon” népdalfesztivál szervezése – kereslet felmérése, partnerkapcsolatok építése, rendezvény szervezése, promóciója, rendezvény lebonyolítása

 • Táncos lábú lápiak” folklórgála szervezése – partnerkapcsolatok építése, rendezvény szervezése, promóciója, rendezvény lebonyolítása

 • Ki a legény a lápon” ügyességi vetélkedő szervezése – kereslet felmérése, partnerkapcsolatok építése, rendezvény szervezése, promóciója, rendezvény lebonyolítása

 • Honismereti, várostörténeti vetélkedő szervezése – Fiatalok Nagyecsedért program szervezése, Honismereti, városismereti vetélkedő szervezése, Rendezvények lebonyolítása

 • Dohányzás, alkohol és drog elleni kommunikáció – médiakampányok, felvilágosító programok, fórumok, tanácsadások, osztályfőnöki órák szervezése

 • Munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok;

 • Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;

 • Tisztább Nagyecsedért” program – (legtisztább park, legtisztább utca….díj adományozása), valamint rendszeres hulladékgyűjtő akció szervezése stb.

 • Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;

 • Parlagfű irtási akció szervezése: a szennyező területek beazonosítása és parlagfű irtási akcióprogram kidolgozása, akciók megszervezése és lebonyolítása.

Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).

A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2014. május 19., záró időpontja legkésőbb: 2014. szeptember 30. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

A rendelkezésre álló keret: 27 601 320 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogatás összege: minimum 500 000 Ft, maximum 3 000 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 10-től 2014. április 30-ig

 1. Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető Nagyecsed város honlapján, valamint nyomtatott formában az Polgármesteri Hivatal portáján.

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot 2 példányban [egy eredeti valamint egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)], zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:

Nagyecsed Polgármesteri Hivatala

4355 Nagyecsed, Árpád út 32.

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét: Nagyecsed város szociális városrehabilitációja – ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0003

A jelentkezési lapok benyújtása 2014. április 30-ig lehetséges.

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-44-545-000-es telefonszámon vagy az nagyecsedertpalyazat@gmail.com e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

 1. Jelentkezési lap

 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta

 3. Létesítő okirat másolata

 4. Igazolás / Referenciaigazolás

 5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):

  1. árajánlatok

  2. költségbecslések

Pályázati felhívás

Letölthető mellékletek

Megszakítás