Tájékoztató a gyermek kötelező óvodai nevelésének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról

A jogszabályi rendelkezések szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Eddig a jegyző ezalól felmentést adhatott annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolta.

2020. január 1-től továbbra is adható felmentés az óvodai kötelező nevelés alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ám ezt már nem a jegyző fogja adni, hanem a Mátészalkai Járási Hivatal. Az erre vonatkozó kérelmet a szülő a tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

A Mátészalkai Járási Hivatal döntése ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A Mátészalkai Járási Hivatal döntését a bíróság nem változtathatja meg, csupán arra van a bíróságnak hatásköre, hogy amennyiben jogszabálysértőnek tartja az Oktatási Hivatal eljárását, akkor azt új eljárás lefolytatására kötelezze.

Dr. Bölcsik István
jegyző

Megszakítás