A Szatmári Kistérségi Bölcsődei Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a Szatmári Kistérségi Bölcsőde Nagyecsed intézményvezetői beosztásának ellátására az alábbiak szerint:

A pályázatot meghirdető munkáltató szerv: Szatmári Kistérségi Bölcsődei i Intézményi Társulás, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

Meghirdetett munkakör: Szatmári Kistérségi Bölcsőde Nagyecsed intézményvezetői beosztása. Az intézményvezetői feladatellátás magasabb vezetői beosztásnak minősül.

Munkavégzés helye: 4355 Nagyecsed, Központ u. 8. sz.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, testi-szellemi fejlődését elősegítő, gondozását végző költségvetési intézmény vezetése, irányítása. Az intézmény 5 településre (Nagyecsed, Fábiánháza, Tiborszállás, Mérk és Vállaj) kiterjedő kistérségi feladatot ellátó bölcsőde.

A megbízás időtartama: 2019. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig szóló 5 éves határozott idő.

Képesítési és egyéb feltételek:

  • főiskola, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30.) NM. rendelet 2. számú melléklet I. rész 2/B pontjában meghatározott képesítés.
  • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
  • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,
  • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdése szerinti kizáró ok ne álljon fenn,
  • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

Juttatások, illetmény: Alapbér és vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt) szerint.

A pályázat benyújtásának formája, helye: postai úton írásban, zárt borítékban a pályáztató címére (Szatmári Kistérségi Bölcsődei i Intézményi Társulás, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.). A pályázati borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a „Bölcsődevezetői pályázat” szövegrészt.

A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2019. július 14.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő első Társulási Tanácsi ülés, de legkésőbb 2019. augusztus 31-ig.

A pályázathoz csatolni kell:

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemezésre épülő fejlesztési elképzeléssel

– szakmai életrajzot, melyből az előírt szakmai gyakorlat igazolható

– végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolatát,

– büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.

– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

– nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,

– amennyiben pályázatának nyílt ülés keretében történő tárgyalásához hozzájárul, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Társulási Tanács által a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján felkért 3 tagú bizottság hallgatja meg. A Társulási Tanács, mint a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, és a társulásban részes települési önkormányzatok képviselő-testületeinek előzetes véleménye alapján dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés kisgyermeknevelő munkakörre – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázati felhívás közzététele: a pályázatot közzé kell tenni a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a társulásban részes települési önkormányzatok hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel, valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást Dr. Bölcsik István jegyző ad a 44/545-000 telefonszámon.

Megszakítás