HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
A NAGYECSEDI ÓVODÁBA
a 2019/2020-as NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI BEIRATÁS

IDŐPONTJA:
2019. május 6 – 17. (csütörtök-péntek) 8-16 óra között

HELYSZÍNE:

Nagyecsedi Óvoda
(4355 Nagyecsed, Vasút u. 10.)

Az óvoda felvételi körzete: Nagyecsed Város közigazgatási területe.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok,

– a gyermek TAJ kártyája

Az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását is biztosítja.

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. június 18-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nagyecsed Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Megszakítás