Projekt címe: Lakhatás és humán erőforrás fejlesztés a nagyecsedi fiatalok helyben maradásáért

Pályázati kód: Esély Otthon EFOP-1.2-11.16

Projekt összköltsége: 75.663.450 Ft

Projekt keretében megvalósuló tevékenység:

 1. 3 db szolgálati lakás felújítása a Báthori utcán
 2. fiatalok életpálya tervezését segítő szolgáltatások (tréningek, tanácsadások, információs napok) nyújtása
 3. gazdaságfejlesztési kerekasztal létrehozása
 4. jövőbörze rendezvény
 5. helyi érték fesztivál
 6. jó gyakorlatok adaptálása

 

 

 

 

 

ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK TRÉNING  2018.10.24-2018.10.30

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK KÉPZÉS  2018.10.24-2018.10.31

PÁLYÁZATÍRÓI ÉS PROJEKTTERVEZŐI TRÉNING  2018.11.29-2018.12.06

 

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HÍRDET

az

EFOP-1.2.11-16-2017-00036

azonosító számú

Lakhatás és humán erőforrás fejlesztés a nagyecsedi fiatalok helyben maradásáért” elnevezésű projekt keretében

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE

1. A pályázat célja

Nagyecsed Város Önkormányzata „Esély otthon” elnevezésű EFOP-1.2.11-16 kódszámú felhívásra benyújtott „Lakhatás és humán erőforrás fejlesztés a nagyecsedi fiatalok helyben maradásáért” című pályázata keretében lehetőség nyílt a 18-35 éves korú fiatalok tanulmányi ösztöndíj formában történő támogatására.

A pályázat alapvető célja: A legjobban tanuló, 18-35 év közötti hátrányos szociális helyzetű fiatalok tanulmányi előmenetelének támogatása, a vidéki fiatalok esélyegyenlőségének és életlehetőségeinek javítása helyi ösztönzők révén.

2. A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra azok a 18-35 éves korú települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat és tanulmányi átlaguk eléri a 4-es átlagot.

A tanulmányi ösztöndíjban kizárólag Nagyecseden állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Szociálisan rászorult az a pályázó, ahol a pályázó és pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát, nettó 85 500.-Ft-ot.

A nyertes pályázók kiválasztása a szociális rászorultság igazolásának megléte és a tanulmányi átlag két tizedes jegy pontossággal való figyelembevételével történő rangsorolás alapján történik. 

Tanulmányi átlagon a kredittel súlyozott vagy kredittel való súlyozás nélküli tanulmányi átlagot értjük.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, akik

 • középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

 • a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

 • doktori (PhD) képzésben vesz részt

 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

 • nem rendelkezik nagyecsedi állandó lakóhellyel

 • Nagyecsed Város Önkormányzat vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselő testület tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozója.

 • Nem vállalja a kötelező, közösségi célú, önkéntes tevékenység végzését a településen.

3. A támogatás mértéke:

Az ösztöndíj félévenként, 6 hónap időtartamra pályázható.

Az ösztöndíj összege: 10 000 Ft/fő/hó.

Támogatható pályázók száma: 30 fő.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

4. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot papír alapon, kinyomtatva és aláírva az alábbiak szerint szükséges benyújtani:

Nagyecsedi Polgármester Hivatal

4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.

11. Településfejlesztési iroda

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 2.

5. Elvárások:

 • Csak az részesülhet támogatásban, aki a támogatási kérelmet benyújtó településen életvitelszerűen a településen tartózkodik, valamint állandó lakcímmel rendelkezik.

 • Nem részesülhetnek támogatásban a támogatást igénylő önkormányzat vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozói.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

 • Támogatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen.

6. A pályázat kötelező mellékletei:

  1. Pályázati adatlap

  2. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.

  1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

Az 1 főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát, nettó 85 500 Ft-ot.


A pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők
2019. január havi egy főre jutó nettó jövedelmének igazolására az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

-rendszeres jövedelmek esetén az augusztus havi jövedelemről szóló munkáltatói igazolás eredeti példánya,

– vállalkozó, őstermelő esetén a pályázat benyújtását megelőző 12 havi nettó átlagjövedelemről kiállított igazolás

– nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (pl. rokkantsági, rehabilitációs ellátás) egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátás, árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság összesítő igazolását, az augusztus havi nyugdíjszelvény, vagy a bankszámlakivonat másolata

– rendszeres szociális ellátások esetén a folyósító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány

-családi pótlék esetén kifizetési szelvény vagy a bankszámlakivonat másolata

– gyermektartásdíj esetén a kifizetési szelvény, vagy bankszámlakivonat másolat, vagy nyilatkozat arról, hogy a külön élő szülő milyen összeggel támogatja a pályázót, illetve nyilatkozatot arról, ha nem részesül tartásdíjban,

– jövedelemmel nem rendelkezők esetén az illetékes járási hivatal által kiállított hatósági bizonyítvány

– önfenntartó pályázó esetén igazolását, illetve nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megélhetése miből biztosított.

  1. Az igazolások alapján kiállított „Jövedelemnyilatkozat” nyomtatvány aláírt példánya (mellékelten csatolt dokumentum kitöltésével)

  2. Igazolás a tanulmányi átlagról (index, leckekönyv elektronikus rendszerből generált másolata)

  3. Nyilatkozat összeférhetetlenség (mellékelten csatolt dokumentum kitöltésével)

  4. Nyilatkozat közösségi önkéntes tevékenység végzéséről (mellékelten csatolt dokumentum kitöltésével)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító számú „Lakhatás és humán erőforrás fejlesztés a nagyecsedi fiatalok helyben maradásáért” elnevezésű projekt keretében megvalósuló rendezvények („Jövőbörze”, és „Helyi Érték Fesztivál” ) lebonyolításában való közreműködés, közösségi, önkéntes tevékenység végzésével.

  1. Lakcímkártya másolata.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és

azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

 1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,

 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

 3. az anyasági támogatás,

 1. oktatási intézmények által nyújtott ösztöndíj, támogatás,

 2. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

 3. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

 4. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

 5. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

 6. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

 7. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,

 8. a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,

 9. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,

 10. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

7. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

a)       hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot Nagyecsed Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye és azokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságnak, mint az EFOP-1.2.11-16-2017-00036 azonosító számú projekt támogatójának– kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b)     hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez.

8. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat Nagyecsed Város Önkormányzata bírálja el 2019. március 11-ig:

a) a nem a megadott pályázati nyomtatványon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának és tanulmányi átlagának objektív vizsgálata alapján járhat el.

e.) A nyertes pályázók kiválasztása a szociális rászorultság igazolásának megléte és a tanulmányi átlag két tizedes jegy pontossággal való figyelembevételével történő rangsorolás alapján történik.

f.) A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

g.) A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról.

9. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. március 27-ig az elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

10. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

11. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap.

Az önkormányzat az ösztöndíj összegét havi rendszerességgel utalja a pályázó által megadott bankszámlára.

Az ösztöndíj folyósításának ideje: legkésőbb jogosultságot jelentő hónapot követő 15. nap

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

12. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni Nagyecsed Város Önkormányzatát (levelezési cím: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32).

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

 • tanulmányok halasztása;

 • tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);

 • tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

 • személyes adatainak (név, lakóhely) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító (Nagyecsed Város Önkormányzata) részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázópályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

13. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, pénzkezelési feladatokat Nagyecsed Város Önkormányzata látja el.

Nagyecsed Város Önkormányzatának elérhetősége:

4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.

Tel.: (06-44) 545-000

E-mail: kozbeszerzes@nagyecsed.hu

 

Pályázati felhívás és mellékletei 2019. I félév tanulmányi ösztöndíj
Pályázati kiírás   PDF
Pályázati adatlap   PDF     DOC
Jövedelemnyilatkozat   PDF     DOC
Nyilatkozat összeférhetetlenségről   PDF     DOC
Nyilatkozat önkéntes tevékenység végzéséről   PDF     DOC

Pályázati felhívás és mellékletei 2018.  tanulmányi ösztöndíj
Pályázati kiírás   PDF
Pályázati adatlap   PDF     DOC
Jövedelemnyilatkozat   PDF     DOC
Nyilatkozat összeférhetetlenségről   PDF     DOC
Nyilatkozat önkéntes tevékenység végzéséről   PDF     DOC

 

Megszakítás