PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői állásának betöltésére

a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői állásának betöltése érdekében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt). 20./B §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 1/A § (3)-(13) bekezdései alapján pályázatot hirdet:

A pályázatot meghirdető munkáltató szerv: Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

Meghirdetett vezetői beosztás és munkakör: Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői beosztása, amely magasabb vezetői beosztásnak minősül, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendeletben foglalt valamely munkakör.

Munkavégzés helye: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 104/a. sz.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény biztosítja a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását és a gyermekjóléti szolgáltatást. Az intézményvezető feladata a költségvetési intézmény vezetése, irányítása. Az intézmény 10 településre (Nagyecsed, Fábiánháza, Tiborszállás, Mérk, Vállaj, Győrtelek, Géberjén, Rápolt, Ököritófülpös, Fülpösdaróc) kiterjedő kistérségi feladatot ellátó önálló költségvetési szerv.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 2019. április 1-től 2024. március 31-ig szóló 5 éves határozott idő.

Juttatások, illetmény: Az illetmény és a juttatások megállapítása a Kjt, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet rendelkezései szerint történik.

Képesítési és egyéb feltételek:

 • főiskola, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7) SzCsM rendelet 3. mellékletében az intézményvezetőre előírt valamely képesítés, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30.) NM. rendelet 2. számú melléklet I. rész I/1 pontjában meghatározott képesítés, valamint szociális szakvizsga.
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,
 • a pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt, vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok,
 • a pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (5) bekezdése szerinti foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok ne álljon fenn,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 •  az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemezésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • szakmai életrajzot, melyből az előírt szakmai gyakorlat igazolható
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolatát,
 • büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul,

– vele szemben a pályázati felhívásban meghatározott kizáró okok egyike sem áll fenn,

– hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázat előkészítésében, lebonyolításában, véleményezésében, döntéshozatalában résztvevők megismerhessék

– a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,

– hozzájárul-e ahhoz, hogy pályázatát a Társulási Tanács nyilvános ülésen tárgyalja,

– vele szemben a Kjt. 41.§ (1)-(2) bekezdésben valamint a Kjt 43/A. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

A pályázat benyújtásának formája, helye: postai úton tértivevényes, ajánlott küldeményként, zárt borítékban a pályáztató címére (Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.). A pályázati borítékon kérjük feltüntetni a „Intézményvezetői pályázat” szövegrészt.

A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2019. január 21.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 21.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő első Társulási Tanácsi ülés, de legkésőbb 2019. március 31-ig.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Társulási Tanács által a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján felkért 3 tagú bizottság hallgatja meg. A Társulási Tanács, mint a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, és a társulásban részes települési önkormányzatok képviselő-testületeinek előzetes véleménye alapján dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés idősek nappali ellátása klubvezető munkakörre – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A Társulási Tanács a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati felhívás közzététele: a pályázatot közzé kell tenni a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a társulásban részes települési önkormányzatok hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel, valamint Nagyecsed Város honlapján.

Megszakítás