PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására pályázat kiírásáról.

a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár igazgatói állásának betöltése érdekében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt). 20./B §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XII.20.) Kormányrendelet 6/A §. (1) bekezdése és 6/B §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet:

A pályázatot meghirdető munkáltató szerv: Nagyecsed Város Önkormányzata, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

Meghirdetett munkakör: II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház- és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására. Az intézményvezetői feladatellátás magasabb vezetői beosztásnak minősül.

Intézmény neve, székhelye, ahol a munkavégzés történik: II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, 4355 Nagyecsed, Vasut u. 2. sz.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó, az alapító okiratban rögzített közművelődési, könyvtári és egyéb feladatok ellátása, az intézmény közművelődési és könyvtári feladatainak vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális tevékenységekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire.

A megbízás időtartama: 2019. február 1-től 2024. január 31-ig szóló 5 éves határozott idő.

Képesítési és egyéb feltételek:

 • főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
 • a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetésszervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal való igazolása; amennyiben a pályázó ezzel nem rendelkezik, úgy vállalnia kell a tanfolyam eredményes elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül.
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, közművelődési területen betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, kiemelkedő közművelődési tevékenység,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • magyar nyelvtudás,
 • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

 

Juttatások, illetmény: Alapbér és vezetői pótlék a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának formája, helye: postai úton írásban, zárt borítékban a pályáztató címére (Nagyecsed Város Önkormányzata, 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.). A pályázati borítékon kérjük feltüntetni a „Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat” szövegrészt, valamint a pályázati adatlapon szereplő azonosító számot (KJT311547)

A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2018. december 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 10.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő első Képviselőtestületi ülés, de legkésőbb 2019. január 31-ig.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemezésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • szakmai önéletrajzot, melyből az előírt szakmai gyakorlat igazolható
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolatát,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi;
 • büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A. §- ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Képviselő-testület által a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján felkért 3 tagú bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület, mint a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, és az Önkormányzat Oktatási Bizottságának előzetes véleménye alapján dönt.

Skip to content