Nagyecsedi Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyecsedi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4355 Nagyecsed, Wesselényi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a rábízott ép és saját nevelési igényű gyermekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása életkoruknak megfelelő szinten.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, nagykorúság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést, végzettséget igazoló okirat másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő felhasználásához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekes Miklósné nyújt, a 44/345-396 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagyecsedi Óvoda címére történő megküldésével (4355 Nagyecsed, Vasút utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PMH/2546/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az óvodavezető dönt, aki fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2018. augusztus 6.

Nagyecsed Város honlapja – 2018. augusztus 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 6.

 

Skip to content