Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2018. augusztus 1-én hatályba lépett az önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott új hulladékgazdálkodási rendelet. Ezzel kapcsolatban a főbb tudnivalók:

 

 


1. Kötelező-e a szolgáltatás igénybevétele? Igen, ebben nincs változás. Minden nagyecsedi ingatlanhasználó (azaz az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője) köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó a háztartásában keletkezett hulladékot (szemetet) köteles az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényzetben (kuka) összegyűjteni, tárolni, majd elszállíttatni a közszolgáltatóval (Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.). Nagyon lényeges szabály, hogy az ingatlanhasználó a kötelező közszolgáltatás alól nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy azt települési hulladék hiánya miatt nem, vagy csak részben veszi igénybe.

2. Kell-e írásban szerződést kötnöm a közszolgáltatóval? Nem. Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy az ingatlanhasználó az ingatlant használja, a közszolgáltató pedig rendelkezésre áll a közszolgáltatás nyújtására. Lényeges azonban, hogy az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni minden lényeges változást (pl. változás áll be az ingatlanhasználó személyében) annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül a közszolgáltató felé. Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött olyan árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, amellyel összefüggésben kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési hulladék keletkezik, köteles ezt a közszolgáltatónak bejelenteni, és a közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.

3. Hogyan jutok hozzá a gyűjtőedényzethez? Minden ingatlanhasználó saját maga köteles beszerezni a szabványméretű gyűjtőedényzetet, azaz a kukát mindenkinek saját magának kell megvásárolnia. A gyűjtőedényzet tehát az ingatlanhasználó tulajdona, ő köteles azt karbantartani, állagát megőrizni, tisztítani, szükség esetén pótolni. Természetesen az eddig is használt gyűjtőedényzetek továbbra is használhatók.

4. Melyek a szabványméretű gyűjtőedényzetek? Nem természetes személyek esetén (cégek, intézmények, gazdasági társaságok) 120 literes illetve 1100 literes, míg természetes személyek esetén 60, 80, illetve 120 literes. Csak olyan méretű edényzet használható, amelybe az adott háztartásnál keletkező hulladék elhelyezhető. Ennek során a közszolgáltató vizsgálhatja, hogy a választott edényzet mérete a fentieknek megfelelő-e. Ha pl. egy 4-6-8 fős háztartás 80 literes edényzetet választana, azt a közszolgáltató nagy valószínűséggel nem fogja engedélyezni, mert joggal feltételezheti, hogy egy ekkora háztartásban olyan mennyiségű hulladék keletkezik, ami – figyelembe véve a heti egyszeri szállítást – nem fér bele a 80 literes edényzetbe. Ugyanez történhet akkor is, ha a közszolgáltató azt tapasztalja, hogy az adott ingatlan elé kihelyezett edényzetbe rendszeresen nem fér bele a hulladék. A 60 literes gyűjtőedényzetet kizárólag az az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy használhatja, aki e tényt a jegyző által kiadott igazolással igazolja a közszolgáltató felé. Egyedülállónak az minősül, aki a lakcímnyilvántartás szerint egyszemélyes háztartásban él.

5. Milyen hulladék helyezhető el a gyűjtőedényben? Kizárólag háztartási hulladék. Nem helyezhető el veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy mérgező anyag, robbanásveszélyes anyag, építési-bontási törmelék, olyan hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét, vagy gyűjtése során a közszolgáltató által rendszeresített célgép műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, továbbá ami az ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet.

6. Van-e lehetőség szelektív (elkülönített) hulladékgyűjtésre? Igen. A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, fém és csomagolási települési hulladék gyűjtését és elszállítását házhoz menő szolgáltatással biztosítja a természetes személy ingatlanhasználónak. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott, sárga-kék színű speciális gyűjtőedénybe gyűjti. A gyűjtőedény az ingatlan tartozéka, annak használatára az ingatlan mindenkori használója jogosult. A közszolgáltató biztosítja a gyűjtőszigeteken gyűjtött papír, műanyag, fém és üveg csomagolási hulladékok gyűjtését és elszállítását. A közszolgáltató a gyűjtőszigetekről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal, de legalább havonta köteles gyűjteni és elszállítani.

7. Változtak-e a hulladékszállítás rendjére vonatkozó szabályok? Nem. Az ingatlanhasználó továbbra is úgy köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben a közterületen elhelyezni, hogy az az elszállítást végző járművel megközelíthető és üríthető legyen. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a gépjármű-, és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a települési hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy az a hulladék elszállítása során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű települési hulladék helyezhető el, hogy annak teteje a kihelyezéskor lecsukható legyen.

A gyűjtőedényt annak kiürítése után az ingatlanhasználó köteles a közterületről eltávolítani, és saját ingatlanán belül tárolni a következő kihelyezésig.

8. Van-e lomtalanítás? Igen, továbbra is évente egy alkalommal a közszolgáltató külön díj felszámítása nélkül az önkormányzattal előre egyeztetett időpontban lomtalanítás keretében gondoskodik a rendszeres elszállításra használatos gyűjtőtartályokban el nem helyezhető, nagy darabos hulladék gyűjtéséről és elszállításáról. A lomtalanítás időpontját és az azzal kapcsolatos információkat, így különösen a lomtalanítás körébe tartozó hulladékok fajtáit a közszolgáltató hirdetményben és a honlapján, az önkormányzat pedig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján valamint honlapján 30 nappal a lomtalanítás tervezett időpontja előtt közzéteszi. A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék, zöldhulladék, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék.

9. Szüneteltethető-e a közszolgáltatás? Igen, de szigorú szabályok mellett, és ellenőrzött módon. A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 90 napnál hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés várható időtartamát – legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőzően – a közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal bejelenti. A bejelentés megtételére csak a közszolgáltató nyilvántartása szerinti ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja jogosult. A szünetelés tényét a közszolgáltató legfeljebb tárgyévre, ha a bejelentést tárgyév utolsó három hónapjában nyújtják be, legfeljebb tárgyévre és az azt követő évre állapítja meg és rögzíti nyilvántartásában. Ha az ingatlant a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból használják, annak tényét a használat megkezdését megelőzően az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.

A szüneteltetés tényét az ingatlanhasználónak utólag igazolnia kell. Az igazoláshoz legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig be kell nyújtani a közszolgáltató részére a vezetékes ivóvíz szolgáltató vagy az áramszolgáltató által kibocsátott, a szüneteltetés időszakára szóló közüzemi igazolás vagy éves elszámoló számla másolatát. A szüneteltetés ténye akkor igazolt, ha a használaton kívüli ingatlanon éves átlagban a vízfogyasztás a 3 m3-t, vagy az elektromos áram fogyasztása a 250 kWóra-t nem haladja meg.

10. Kell-e díjat fizetni a közszolgáltatásért? Természetesen igen, hiszen a szemétszállítás nem ingyenes. A díjat nem az önkormányzat, hanem az állami hatóság állapítja meg. A közszolgáltató a díjfizetésre kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet, ami az ingatlanhasználó önkéntes bejelentésén alapszik. A már bejelentett adatokkal kapcsolatos változást az ingatlanhasználó 15 napon belül írásban köteles jelezni a közszolgáltató felé. A közszolgáltató önkéntes bejelentés hiányában az ingatlan életvitelszerű használóját (az adott ingatlanon lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyt, ennek hiányában az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonost tekinti díjfizetésre kötelezettnek. A közszolgáltató 120 literes gyűjtőedényzet használatát vélelmezi, az ettől eltérő méretű edényzethasználatot tehát jelezni kell a közszolgáltató felé. A díjat negyedévente kell fizetni, az erről szóló számlát a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt állítja ki. Ugyanez a szervezet szedi be a díjat, illetve meg nem fizetés esetén gondoskodik annak behajtásáról.

11. Hol ismerhetem meg a hulladékgazdálkodásra vonatkozó részletes helyi szabályokat? Az önkormányzat honlapján (www.nagyecsed.hu) az alábbi elérhetőségi útvonalon: Önkormányzat fülre kattintva a Hatályos rendeletek között a 9/2018. (VI.29.) sz. helyi rendelet. Ezen kívül a Polgármesteri Hivatalban a jegyző is segítséget ad a részletszabályok megismeréséhez.

12. Hol érhetem el a közszolgáltatót? Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, 4400 Nyíregyháza, Benczur tér 7., Tel.: 42/500-694 Web: www.eakhulladek.hu, Email: ugyfelszolgalat@eakhulladék.hu A Mátészalka ügyfélszolgálati iroda címe 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 10. I. em. 1. ajtó. Tel.: 20/389-5222

Dr. Bölcsik István
jegyző

Skip to content