Tisztelt Lakosság!

Az Országgyűlés 2016.ban megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, amely 2016. július 23-án lépett hatályba. A törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy

a) egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei,

b) a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva.

c) az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

Fentiek érdekében a törvény az önkormányzatokat felhatalmazta arra, hogy legkésőbb 2017. december 31-ig településképi rendelet alkossanak, amely

a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A törvény úgy rendelkezik, hogy a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül, melyet az önkormányzatoknak ugyancsak legkésőbb 2017. december 31-ig kell elkészíteniük és jóváhagyniuk. A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Összegezve tehát a fentieket: valamennyi önkormányzatnak 2017. december 31-ig

  • jóvá kellett hagyniuk a Települési Arculati Kézikönyvet (a továbbiakban: TAK)
  • rendeletet kellett alkotniuk a településkép védelméről (a továbbiakban: TR.)

 

Mindkét dokumentum elkészítését partnerségi egyeztetés, széleskörű szakmai egyeztetés előzte meg a jogszabályban előírtak szerint. Tájékoztatom a lakosságot, hogy Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselőtestülete mindkét döntést meghozta a 2017. december 29-i ülésén. Ezúton közzétesszük a TAK-ot és a TR-t.

Figyelmükbe ajánlom mindkét dokumentum tanulmányozását. A TAK alapvetően szemléletformáló célt szolgál. Bemutatja településünket, megemlíti örökségünket, meghatározza a település különböző területeit, a különböző területrészekre ajánlásokat fogalmaz meg építészeti útmutatóként, bemutat jó példákat, amelyek követendőek, végezetül javaslatokat fogalmaz meg a jövőre nézve különböző fejlesztésekre. A TR. – amely 2018. február 1. napján lép majd hatályba – célja a település sajátos településképének védelme és alakítása, a település történelme, településképe szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökség megőrzése. A TR. lehatárolja a településképi szempontból meghatározó területeket és azokra építési szabályokat fogalmaz meg, szabályozza az egyes sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezésének feltételeit. A TR. nem helyettesíti, hanem kiegészíti a Helyi Építési Szabályzatot. Míg ez utóbbi a „hol és mit építhetünk?” kérdésre ad választ, addig a TR. a „hogyan építhetünk” kérdésben nyújt segítséget az építési tevékenységet végzőknek. A TR. előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik, melyek akár hátrányos következményekkel is járhatnak a TR-ben foglaltakat megsértő építtetők számára.

Felhívnám a figyelmüket arra is, hogy a TR. értelmében építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében nem engedélyköteles építési tevékenységek közül a továbbiakban településképi bejelentési kötelezettség alá esik a reklámok, reklámhordozók kihelyezése.

Ezúton szeretném a Tisztelt Lakosság figyelmébe ajánlani a szakmai konzultáció kérésének lehetőségét, melynek keretében az önkormányzat szakképzett kollégái díjmentesen segítséget nyújtanak az építési tevékenységet tervező lakosoknak, legyen szó akár egy kerítés építésről, vagy homlokzat átszínezéséről.

A jóváhagyott dokumentumok a Polgármesteri Hivatalban nyomtatott formában is megtekinthetők.

Kérem, szívleljék meg a TAK-ban és a TR-ben foglaltakat, hogy egy közös irányvonal mentén, együtt tegyük még szebbé, és történelmi hagyományaihoz még inkább méltóvá lakóhelyünket, hogy az itt élők megelégedését és kényelmét szolgálja, és vonzó célpontot jelentsen az ideérkezőknek.

Nagyecsed, 2018. január 8.

Kovács Lajos
polgármester

 

Települési Arculati Kézikönyv

20/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet

 

Skip to content