Tisztelt Nagyecsedi Lakosok!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy

a) egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei,

b) a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva.

c) az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.

A törvényben meghatározott célok megvalósítása érdekében az önkormányzatok feladata:

  1. partnerségi rendelet megalkotása, ami nem más, mint egy olyan helyi önkormányzati rendelet, ami szabályozza, hogy a feladatok végrehajtásába milyen partnereket kell bevonni, illetve ezek a partnerek az egyes eljárások szakaszaiban miként mondhatnak véleményt. Nagyecsed Város Önkormányzata a közelmúltban alkotta meg e tárgyban a helyi rendeletet (12/2017. (V.30.), ami a honlapon a hatályos rendeletek között megtekinthető.

  2. főépítész megbízása a feladatok végrehajtásában való közreműködésre. Nagyecsed Város Önkormányzata Végh József okl. építészmérnök, városépítési szakmérnököt bízta meg a főépítész teendők ellátásával.

  3. Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet elkészítése illetve megalkotása legkésőbb 2017. július 1-ig.

  4. a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata a településképi rendelet elfogadását követően.

Az a) pontban hivatkozott helyi rendelet a TAK kapcsán partnerként rögzíti Nagyecsed teljes lakosságát, ennek megfelelően a lakosságot a rendeletben foglaltak szerint be kell vonni az eljárásba. Ennek első szakasza az, amikor a TAK előzetes tájékoztatására kerül sor lakossági fórumon. Erre a lakossági fórumra 2017. június 14-én került sor, ahol a meghívott szakértők tájékoztatást adtak a TAK lényegéről, az azzal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Az előadáson felhasznált anyag ide kattintva érhető el.

A fentiekkel kapcsolatban a lakosság véleményt mondhat, javaslatokat, észrevételeket tehet

2017. június 22-ig

írásban a Polgármesteri Hivatalhoz címzett levélben (4355. Nagyecsed, Árpád u. 32.) vagy elektronikus úton a pmhivatal@nagyecsed.hu email címen.

A vélemények, javaslatok beérkezése és feldolgozása után kezdődik meg a TAK elkészítése. Amikor a TAK tervezete elkészül, annak ismertetése újabb lakossági fórumon történik, majd lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság az elkészített TAK-ra észrevételeket tegyen, javaslatokat fogalmazzon meg. Ezt követően kerül képviselő-testület elé elfogadásra a TAK.

Kovács Lajos
polgármester

Skip to content