Pályázati felhívás

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyecsedi Óvoda

óvodavezetői (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017.08.16-tól 2022.08.15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4355 Nagyecsed, Vasút utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes, szakszerű működésének biztosítása, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás az önkormányzattal, egyéb intézményekkel, intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetési program;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • ha pályázatának elbírálását zárt ülésen kéri, az erre vonatkozó nyilatkozat.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lajos polgármester nyújt, a 44/54-001-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4355 Nagyecsed, Árpád u. 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …….., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189-191. §-ában, a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az augusztusi ülésén. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagyecsed Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája
 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információ: www.nagyecsed.hu honlapon.

 

 

Skip to content