cimerOrszágos népszavazással kapcsolatos tájékoztató

 

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. (vasárnap) napjára országos népszavazást tűzött ki.  

A népszavazásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Választási szervek

1.  Helyi Választási Iroda

A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szervek.

 Az országos népszavazáson a következő választási irodák működnek:

– külképviseleti választási iroda (KÜVI),

– helyi választási iroda (HVI),

– országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (OEVI),

– területi választási iroda (TVI/FVI),

– Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Nagyecseden Helyi Választási Iroda működik. A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választással összefüggő jogi, igazgatási, technikai kérdésekben.

Nagyecsed Helyi Választási Iroda

Címe: 4355 Nagyecsed, Árpád u. 32.

Telefon: 44-545-000

e-mail: jegyzo@nagyecsed.hu

HVI vezetője: dr. Bölcsik István jegyző

2.  Választási Bizottságok

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Az országos népszavazáson a következő választási bizottságok működnek:

– minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság (SZSZB) működik, az egy szavazókörrel rendelkező településeken azonban a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el;

– minden egyéni választókerületben országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) működik;

– valamint országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára a képviselő-testület választja meg. Nagyecsed Város Képviselő-testülete 2014. március 4-én megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait, az ő megbízatásuk a következő parlamenti választásokig él, tehát a most megtartandó országos népszavazáson a korábban megválasztott tagok részt vesznek a bizottságok munkájában.

A szavazatszámláló bizottságba országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok két-két tagot bízhatnak meg. A szavazatszámláló bizottságok megbízott (delegált) tagjait 2016. szeptember 16-án 16 óráig jelenthetik be a helyi választási iroda vezetőjéhez.

A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) és a szavazókörök helye Nagyecseden:

001.számú szavazókör, Általános Iskola, Nagyecsed Rákóczi utca 12.,

002.számú szavazókör, Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Nagyecsed, Rákóczi utca 104/a.

003.számú szavazókör, Általános Iskola, Nagyecsed, Wesselényi utca 2.

004.számú szavazókör, Óvoda, Nagyecsed, Vasút utca 10.

005.számú szavazókör, Művelődési Ház, Nagyecsed, Vasút utca 2.

006.számú szavazókör, Általános iskola, Nagyecsed, Rózsás utca 1.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör a 001. számú szavazókör. Itt szavazhatnak azok a választópolgárok, akiknek lakcímet igazoló hatósági igazolványukban („lakcímkártya”) csak településnév szerepel lakcímként, közterület azonban nem.

Az Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) Mátészalkán működik (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.). A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Budapesten működik (Postacím: 1397 Budapest, Pf. 547).

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőket 2016. augusztus 15-ig postai úton kézbesítik a választójogosultak számára. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2016. augusztus 5-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

A választásra összeállított szavazóköri névjegyzék 2016. szeptember 30. 1600 óráig a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatalban (Nagyecsed, Árpád u. 32.) tekinthető meg. A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2016. szeptember 30. 1600 óráig lehet kifogást benyújtani.

A helyi választási iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő tizenötödik napon lehet fellebbezést benyújtani.

A helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő harmadik napon, de nem később mint a szavazást megelőző második napon lehet fellebbezést benyújtani.

A névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani.

Aki szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat más településen. Nem papír alapú igazolás kerül kiadásra, hanem a választópolgár közvetlenül felkerül az érintett szavazókör névjegyzékébe. Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30.-án 1600 óráig  kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
Aki külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain szavazhat. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2016. szeptember 24-én 1600 óráig lehet kérni a helyi választási irodánál.

Az átjelentkezés és a külföldön történő szavazás a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől kérhető személyesen, vagy ajánlott levélben, vagy a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon.

Segítségnyújtás a fogyatékkal élőknek

A fogyatékossággal élő választópolgárok a választójogaiknak gyakorlásához különböző segítségeket vehetnek igénybe:

– A látássérült választópolgár a Braille-írással ellátott szavazósablont használhat a szavazás céljából. Erre irányuló kérelmét 2016. szeptember 23-án 16 óráig nyújthatja be a helyi választási irodához.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a helyi választási irodához kell benyújtani 2016. szeptember 30.-án 1600 óráig.

– Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségügyi állapota miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, illetve a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár

a) nevét,

b) születési nevét,

c) születési helyét,

d) anyja nevét,

e) személyi azonosítóját,

f) a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint

g) mozgóurna-igénylésének okát.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének:

a)   legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy
b)   2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

A mozgóurna igényléséhez formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely igényelhető a helyi választási irodánál.

Választási kampány

 A népszavazási kampány 2016. augusztus 13-án indul és a választás befejezéséig, vagyis 2016. október 2-án 19 óráig tart.

A szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:

Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.

– Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja (Nagyecseden ilyen korlátozó helyi rendelet nincs).

Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

– A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

– A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

– A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

További a kampányt érintő törvényi korlátozások, hogy a választás napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklám nem tehető közzé, közvélemény kutatást végző személy a szavazóhelyiség épületébe nem léphet be.

A törvény alapján a jelölteknek, illetve a listát állító jelölő szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevének és lakcímének átadását kérjék a választási szervektől. A jogalkotó a választópolgár információs önrendelkezési jogának érvényesülése érdekében azonban lehetővé teszi, hogy a választópolgár megtilthassa a róla nyilvántartott adatok választási szervek általi kiadását. Így azon választópolgárok adatai nem adhatóak ki a jelöltek, jelölő szervezetek kérésére, akik – erre irányuló központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmükben – az adatok kiadását megtiltották.

A szavazás

Szavazni 2016. október 2-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet személyesen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri szavazóhelyiségben, vagy mozgóurnával. A szavazólapon szereplő kérdésre igennel vagy nemmel lehet szavazni.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel, és igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.  Szavazni kizárólag a személyazonosságot igazoló érvényes igazolvány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy vezetői engedély) és a lakcímet igazoló érvényes okmány (lakcímkártya) bemutatásával lehet. Ezért kérjük, hogy a választópolgárok ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki:

a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,

b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,

c) már szavazott,

d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával történő igazolását.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. Kivételt képez ez alól, ha a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét kéri.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő kérdés alatti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. A lehetséges kétféle válasz (igen/nem) közül csak az egyikre lehet érvényesen szavazni. A választópolgár a szavazólapokat szavazás után borítékba helyezi és az urnába dobja.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként – csak egyszer adhat ki.

Azoknak, akik igényelték, a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz. Szavazófülke helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár számára biztosítani.

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget bezárja. Azok a választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak előtérben tartózkodnak, még szavazhatnak.

A fenti az alapértelemben vett belföldi szavazásra vonatkozik. Ezen kívül lehetőség van hazánk külképviseletein történő szavazásra azoknak a magyar állampolgároknak, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek, de a szavazás napján nem tartózkodnak az országban, ha kérték a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket.

Továbbá a magyarországi lakcímmel nem rendelkező külföldi magyar állampolgárok kérelmezhetik, hogy levélben szavazzanak. A kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 17-én 16 óráig kell eljuttatni a Nemzeti Választási Irodáshoz

Tisztelt Választópolgárok!

Az országos népszavazással kapcsolatos további információk elérhetők a www.valasztas.hu weblapon.

Dr. Bölcsik István
HVI vezető

 

 

Skip to content