cimer

Nagyecsedi Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet 3 fő óvónő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4355 Nagyecsed, Vasút utca 10. a 3047/2016. kódjelű pályázati felhívásnál, illetve 4355 Nagyecsed, Wesselényi utca 2. a 3048/2016 és 3049/2016 kódjelű pályázati felhívásnál.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a rábízott gyermekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása életkoruknak megfelelő szinten.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság, nagykorúság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagyecsedi Óvoda címére történő megküldésével (4355 Nagyecsed, Vasút utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3047/2016 (Vasút utcai munkahely), vagy 3048/2016, vagy 3049/2016 (ez utóbbi kettő a Wesselényi utcai munkahelyre vonatkozik), valamint a munkakör megnevezését: óvónő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája – 2016. augusztus 1.

Nagyecsed Város honlapja, www.nagyecsed.hu – 2016. augusztus 1.

www.közigallas.hu weblap – 2016. augusztus 1.

 

 

Skip to content